วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

กสท รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทำงาน 92 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ 10 - 24 มกราคม 2555บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 92 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มกราคม 2555

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 92 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
วุฒิปริญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75
วุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.0

รายละเอียดคุณวุฒิที่รับสมัครอ่านได้จากรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง http://www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มกราคม 2555

* เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัคร โปรดให้ความสำคัญกับรายละเอียดในประกาศ
* ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ คุณวุฒิ ที่ต้องการ สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน
เพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ใดไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือกรอกใบสมัครหลายข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
กสท รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทำงาน 92 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ 10 - 24 มกราคม 2555
ขับเคลื่อนโดย Blogger.