วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

คาถาสัตตะวัฑฒะโก หรือ บทสวดมนต์ มงคลจักวาฬน้อย สวดมนต์ข้ามปีที่ ท้องสนามหลวง


                      สัพพะพุทธานุภาเวนะ            ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

                      สัพพะธัมมานุภาเวนะ             ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

                      สัพพะสังฆานุภาเวนะ             ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า

สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา

สรรพโรคทั้งหลายของท่าน สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา

สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน

วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก

จงพินาศไป ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญศิริ

ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก

ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา

ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

ศิริอายุแลวรรณะ โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ

สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

แลอายุยืนร้อยปี แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.