วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บทบูชาพระรัตนตรัย- บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ธมฺมํ นมสฺสามิ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สงฺฆํ นมามิ
- อ่าน
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)


สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

- แปล
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์
หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค

:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม

:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.