วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 41 อัตรา <รับออนไลน์>(19 ธ.ค.54-12 ม.ค.55)


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 41 อัตรา <รับออนไลน์>(19 ธ.ค.54-12 ม.ค.55)
   ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

จำนวนที่จะบรรจุ 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนตร์ บริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ หรือนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

2. ตำแหน่ง บุคคลากร 4

จำนวนที่จะบรรจุ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือการบริหารงานบุคคล
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์)

จำนวนที่จะบรรจุ 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

4. ตำแแหน่ง นิติกร 3

จำนวนที่จะบรรจุ 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฏหมาย
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3

จำนวนที่จะบรรจุ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี


อัตราเงินเดือน ระดับ 4 (ปริญญาโท) 10,190 บาท
อัตราเงินเดือน ระดับ 3 (ปริญญาตรี) 8,340 บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.oag.go.thขับเคลื่อนโดย Blogger.